MotoNáramky.cz

 
login ceník jak zjistím svojí krevní skupinu hledáme dealery kontakt


Všeobecné podmínky :

 1. Předmět Všeobecných podmínek
  1. Tyto všeobecné podmínky stanovují podmínky, na základě kterých bude Arthur Stempkovski, Ukrajinská 2226, 272 Kladno 1, IČ: 13297970, DIČ: CZ6506160969 (dále jen Prodejce) prodávat Kupujícímu zboží.
    
 2. Práva a povinnosti Prodejce
  1. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do tří pracovních dnů od potvrzení objednávky, v případě platby předem na účet do tří pracovních dnů od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta.
  2. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka odeslaná Kupujícím a potvrzená Prodejcem. Potvrzení je zasíláno na e-mailovou adresu zákazníka a v případě platby předem obsahuje zálohovou fakturu.
  3. Objednávky se vyřizují v pořadí došlých. Přednostně jsou vyřizovány objednávky vystavené v internetovém obchodě www.motonaramky.cz, poté e-mail objednávky a nakonec objednávky zaslané poštou.
  4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávek případně krátit počet objednaných kusů  z důvodu převahy počtu došlých objednávek vůči disponibilním zásobám zboží. 
  5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
  6. Pokud Kupující neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 3.2., Prodejce má právo vyřizování dalších objednávek tohoto Kupujícího pozastavit, případně odmítnout.  
 3. Práva a povinnosti Kupujícího
  1. Kupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
  2. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v potvrzení objednávky.
  3. Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat písemným oznámením zaslaným na e-mailovou adresu Prodejce do jedné hodiny od odeslání objednávky.
  4. Kupující se zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od obdržení zálohové faktury. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.
  5. Převzetím věci přechází na Kupujícího vlastnictví koupené věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na Kupujícího převzetím věci Kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže Kupující svým zaviněním poškodí nebo znehodnotí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.
    
 4. Cena
  1. Cena zboží je uvedena na adrese www.motonaramky.cz v odkazech "Katalog" a dále přímo v katalogovém listu každé položky.
  2. Uváděné ceny jsou včetně DPH.
  3. Vzhledem k tomu že na této adrese probíhá prodej nepřetržitě, Prodejce si vyhrazuje právo aktualizovat uváděnou cenu do 24 hodin od přecenění.
  4. Prodejce má povinnost informovat o přecenění Kupujícího který zaslal v této lhůtě objednávku na toto zboží.
  5. Poštovné, balné a pojištění může být navýšeno dle rozsahu objednávky a cílové adresy. Případné navýšení musí být vyčísleno při potvrzení objednávky.  
 5. Platební podmínky
  1. Dobírkou lze hradit zásilky s hodnotou do 50000 Kč nebo na základě individuálního ujednání i vyšší. Podmínky naleznete na této stránce.  
 6. Expedice zboží
  1. Zboží je zasíláno na dobírku jako dopis.
  2. V případě že Kupující neobdrží odeslanou zásilku musí o této skutečnosti informovat Prodejce.  
 7. Reklamační řád
  1. Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:
   Zasláním e-mailu na adresu motonaramky@motonaramky.cz. 
  2. Každá reklamace musí obsahovat číslo objednávky a popis zjištěných závad.
  3. Prodejce rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
  4. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodejce s Kupujícím  nedohodne na delší lhůtě.
  5. Pokud jsou předmětem nákupu sběratelské potřeby jako etue, kapsle apod. může kupující využít možnosti dané Občanským zákoníkem (odst. 7, § 53) : "(7) Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění....." V případě nákupu zlatých a stříbrných mincí a slitků, platí (odst. 8 b , § 53) :"(8) Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv - b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele"
  6. Reklamované zboží musí být dodáno na adresu Arthur Stempkovski, Ukrajinská 2226, 272 Kladno 1. Dopravu hradí kupující.
  7. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
  8. Na průběh řešení reklamace se může kupující dotázat telefonicky, faxem, poštou nebo elektronickou poštou na kontaktním místě.
    
 8. Evidence údajů a ochrana osobních dat
  1. Provozovatel internetového obchodu www.motonaramky.cz závazně prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu. Práce s Vašimi osobními daty plně podléhá zákonným normám, které tuto část obchodního vztahu upravují, zejm. zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
  2. O výmaz údajů evidovaných nad rámec zákonných povinností prodejce ( účetnictví ) lze požádat faxem, poštou nebo elektronickou poštou na kontaktním místě.
    
 9. Odpovědnost za škody a náhrada škody
  1. Odpovědnost za přepravu zásilky přebírá přepravce dle svých provozních podmínek.
    
 10. Změna všeobecných podmínek
  1. Prodejce je oprávněn Všeobecné podmínky měnit a doplňovat pod podmínkou zveřejnění platného znění na adrese
   www.motonaramkz.cz. Dříve platné podmínky zůstávají přístupné z této stránky.
    
 11. Rozhodné právo a příslušnost soudů
  1. Tyto Všeobecné podmínky se řídí právním řádem České republiky.
  2. Příslušnost soudu se řídí zákonem č. 99/1963 Sb., v platném znění – občanský soudní řád.
  3. Právní vztahy, jež zde nejsou výslovně uvedeny, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., v platném znění – obchodní zákoník.
    
 12. Záruční doba
  1. Poskytována záruka 24 měsíců.
  2. V případě že je na konkrétní zboží poskytována jiná, např. delší záruka, je tato skutečnost uvedena v katalogovém listu zboží.
  3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí věci odesilatelem.  
 13. Lhůtu a způsob převzetí daňového dokladu
  1. Daňový doklad je vystaven a doručen zákazníkovi společně s dodávkou zboží.
    
 14. Doplňující údaje
  1. Zodpovědná osoba za provoz e-shopu : Artur Stempkovski
  2. Na dotazy zaslané elektronickou poštou reagujeme do 2 pracovních dnů pokud se týkají obchodních případů. Na všeobecné
   dotazy, nabídky apod. reagujeme v individuální lhůtě stanovené dle povahy korespondence.


půjčovna Buggy
VIP Leon
www.apollo-cup.cz
www.mifamoto.cz
  <   obchodní podmínky   |   hledáme prodejce   |   o náramku   |   kontakt   >